Friday, December 19, 2014

The Greatest Commandment


http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/3d/d4/6d/3dd46d54915f2e2631409defff3d10ed.jpg

30AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND, AND WITH ALL YOUR STRENGTH.' 31"The second is this, 'YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.' There is no other commandment greater than these." Mark 12:30-31


Source: Biblehub

Sunday, November 2, 2014

Pope Francis appoints bishop for Prelature of Infanta in Quezon province

 Bishop Bernardino Cortez
The CBCP said Manila Auxiliary Bishop Bernardino Cortez was tapped to be the fourth bishop of Infanta Prelature, replacing Archbishop Rolando Tria Tirona."As bishop of Infanta, Cortez will administer an ecclesiastical jurisdiction with almost half-a-million population, 87 percent of which are Catholics from 20 parishes," the CBCP said.
The CBCP said the diocese had been vacant since November 2012, when Tirona was named Archbishop of Nueva Caceres.
Cortez, 65, was ordained in June 1974. He had served in San Pablo diocese in Laguna.
Now-Saint John Paul II appointed him as Auxiliary Bishop of Manila in May 2004.
Congratulations on new assignment
Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle congratulated Cortez on his new assignment and wished him well.
“He has testified to the need for prayerfulness and a profound respect for the conditions and sensibilities of human persons in pastoral life.  We are grateful to Bishop Bernard for having served wholeheartedly the faithful, priests, religious, and seminarians of the Archdiocese of Manila,” Tagle said. 
He urged the faithful to pray for Cortez and his ministry.
“Let us also pray for the Prelature of Infanta as it continues to respond to numerous pastoral challenges, especially those related to authentic human development, the situation of indigenous peoples, and stewardship of creation,” he said.  — Joel Locsin/ELR, GMA News
Source: Pope Francis appoints bishop for Infanta in Quezon province

Sunday, October 12, 2014

Five Finger Prayers - Prayers - Catholic Online

Using the fingers on your hand, start with the thumb and pray these intentions in this order:

1.) The thumb is closest finger to you. So start praying for those who are closest to you. They are the persons easiest to remember. To pray for our dear ones is a "Sweet Obligation."

2.) The next finger is the index. Pray for those who teach you, instruct you and heal you. They need the support and wisdom to show direction to others. Always keep them in your prayers. 

3.) The following finger is the tallest. It reminds us of our leaders, the governors and those who have authority. They need God's guidance. 

4.) The fourth finger is the ring finger. Even though it may surprise you, it is our weakest finger. It should remind us to pray for the weakest, the sick or those plagued by problems. They need your prayers. 

5.) And finally we have our smallest finger, the smallest of all. Your pinkie should remind you to pray for yourself. When you ate done praying for the other four groups, you will be able to see your own needs but in the proper perspective, and also you will be able to pray for your own needs in a better way.
Source: Pope Francis' Five Finger Prayer - Prayers - Catholic Online


Monday, September 29, 2014

In God's Company 2: Fr. Peter M. Rookey Has Died

In God's Company 2: Fr. Peter M. Rookey Has Died: Fr. Peter M. Rookey, OSM, passes away 9/10/2014 12:00 AM Fr. Peter M. Rookey, OSM , died peacefully in his sleep in the overnight ho...

Friday, September 26, 2014

Prayer Meeting Guide
CFC Participants Kasunduan.


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 12


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 11


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 10


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 9


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 8


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 7


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 6


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 5


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 4


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 3


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 2 Sino si Jesukristo?


CLP Participants Handouts (Tagalog) Talk 1http://couplesforchristglobal.org/mobile/globalpresence.aspx

Wednesday, September 17, 2014

Covenant Orientation Talk No. 4 – Our Christian culture in CFC (Filipino Version)

Covenant Orientation Talk No. 4 – Our Christian culture in CFC (Filipino Version) 

Posted on August 30, 2014 by Bro. Jayson 
Ating Kulturang Kristiyano sa CFC (Our Christian culture in CFC) 

 A. PANIMULA 

 1. Mayroon tayong tipanan sa Diyos at sa bawat isa. Tayo ay inilaan para maging bayan ng Diyos, at ang ating buhay ay dapat sumalamin sa malalim na relasyon natin sa Diyos. 

 2. Higit pa dito, tayo ay tinawag sa CFC nang sama-sama, upang isabuhay ang parehong uri ng pamumuhay. Bahagi ng buhay na ito ay isang natatanging kultura bilang Kristiyano sa pangkalahatan, at partikular bilang CFC. 

 B. KATURUAN NG BAGONG TIPAN 

1. Ano ang ginawa ng Diyos para sa atin? Colosas 1:13 “SIYA ANG NAGLIGTAS SA ATIN MULA SA KAPAMAHALAAN NG KADILIMAN AT INILIPAT TAYO SA KAHARIAN NG KANIYANG PINAKAMAMAHAL NA ANAK.” 

 a) Mula sa kadiliman, dinala tayo sa kaharian ng Diyos. 

 b) Tayong mga Kristiyano, dahil sa ating muling pagsilang kay Cristo, ay isa nang bagong bayan, bayan ng Diyos, na mayroong bagong paraan ng pamumuhay na tumutugma sa kalikasan at layunin ng Diyos. 

 2. Ano ang dapat nating tugon? Efeso 4:17 – Namumuhay Bilang mga Anak ng Liwanag “KAYA NGA, SINASABI KO ITO AT PINATOTOHANAN SA PANGINOON NA HUWAG NA KAYONG MAMUHAY TULAD NG IBANG MGA GENTIL NA NAMUHAY SA KANILANG PAG-IISIP NA WALANG KABULUHAN.” 

 a) Sakop nitong paglipat ng kaharian ay ang kongkretong pagbago ng asal. 

Efeso 4:22-24 “HUBARIN NINYO ANG DATING PAGKATAO AYON SA DATING PAMUMUHAY NA SINISIRA AYON SA MAPANDAYANG PAGNANASA. MAGPANIBAGO KAYONG MULI SA ESPIRITU NG INYONG KAISIPAN. AT ISUOT NINYO ANG BAGONG PAGKATAO NA AYON SA DIYOS AY NILALANG SA KATUWIRAN AT TOTOONG KABANALAN.” 

b) Nagiging dayuhan ang mga tao tungkol sa buhay na nais ng Diyos dahil sa pagbabalewala sa buhay-espirituwal, at nagdudulot ito ng buktot na paraan ng pamumuhay. 

 Efeso 4:18-19 “ANG KANILANG PANG-UNAWA AY NADIDIMLAN, MGA NAPAHIWALAY SA BUHAY NG DIYOS, DAHIL SA KANILANG KAWALAN NG KAALAMAN, DAHIL SA KATIGASAN NG KANILANG MGA PUSO. SA KANILANG KAWALAN NG PAKIRAMDAM AY ISINUKO NILA ANG KANILANG MGA SARILI SA KAHALAYAN UPANG MAGAWA NILA ANG LAHAT NG KARUMIHAN NA MAY KASAKIMAN.” Ang anyo ng kultura ng tao ay nakasalalay sa espirituwal na pakikipag-relasyon o ugnayan sa Diyos. Kung hindi natin hayagang kikilalanin at susundin ang isa at tunay na Diyos, magkakaroon ang ating kultura ng mga pagbali sa tunay na pagka-makatuwiran, na madalas na nagdudulot ng imoral na pagkilos. 

 3. Unawain at yakapin ang ating bagong pagkakakilanlan bilang Kristiyano. 

 1 Pedro 2:9-11a “NGUNIT KAYO AY ISANG LAHING HINIRANG, MAKAHARING PAGKA-SASERDOTE, ISANG BANSANG BANAL AT TAONG PAG-AARI NG DIYOS. ITO AY UPANG IPAHAYAG NINYO ANG KANYANG KADAKILAAN NA SIYA RIN NAMAN ANG TUMAWAG SA INYO MULA SA KADILIMAN PATUNGO SA KANYANG KAMANGHA-MANGHANG KALIWANAGAN. NOONG NAKARAAN, KAYO AY HINDI NIYA BAYAN NGUNIT NGAYON AY BAYAN NA NG DIYOS. NOON AY HINDI KAYO NAGKAMIT NG KAHABAGAN NGUNIT NGAYON AY NAGKAMIT NA NG KAHABAGAN.” 

 a) Mula sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag, sa kaharian ng Diyos. 

 b) Dati ay walang pagkakakilanlan, ngayon, tayo ay bayan na ng Diyos. 

 c) Gayundin naman, tayo ay mga dayuhan at pansamantalang nasa paggala lamang dito sa mundo. • Tayo ay namumuhay sa gitna ng ibang mga tao na ang paraan ng pamumuhay ay iba sa atin. • Tayo ay mga dayuhang pinayagan lang na maki-panirahan dito sa daigdig. Kahit na nasasakupan tayo ng gobyerno ng bansa o ng anumang teritoryo, tayo ay nabibigkis pa rin ng isang nakahiwalay at natatanging kultura. 

 C. ANO ANG KULTURA? 

 1. Kultura = paraan ng pamumuhay ng isang bayan 
 a) Ito ang pinagsama-samang kabuuan ng nakamtan at natutunang kaugalian ng mga tao, na maituturing na nagpapamalas ng nakagawiang paraan ng pamumuhay. Ito ang kaganapan ng anuman ang bumubuo sa isang bayan. 
 b) Kasama sa kultura ang pinaniniwalaan ng bayang tinutukoy, kanilang pinapahalagahan, kaayusang panlipunan (social structure), mga gawi, at kahit mga paghahayag (expressions). 

 2. Ang Kristiyanidad – itong pagsunod kay Jesus – ay isang kultura. 
 a) Likas na dulot ng paniniwala at pagpapahalagang Kristiyano, tayo ay inaasahang magkaroon ng katangi-tangi at Kristiyanong pamamaraan ng pamumuhay na sumasalamin at sumusuporta sa mga paniniwala at pagpapahalagang ito. • Inaasahan tayong mga Kristiyano na maging hiwalay o nakabukod mula sa iba pang kultura ng mundo. • Tama nga lang na ituring ang Kristiyanidad bilang pagtutunggali o paglaban sa ibang kultura (counter-culture). 

 b) Tayo ay maaring maging Kristiyano at Filipino (o Indian, o Australyano, o iba pa). Pero una sa lahat, tayo ay mga Kristiyano muna. 

 D. ATING KULTURANG KRISTIYANO SA CFC 

 1. Ang Couples for Christ ay isang Kristiyanong pamayanan (Christian community) na may natatanging paniniwala, pagpapahalaga at marka o pamamaraan ng pamumuhay. 
 a) Siyempre, ang ating mga batayang paniniwala at pagpapahalaga ay iyong kinikilala na pareho sa lahat ng tagasunod ni Cristo Jesus. • Paniniwala: si Jesus ay Panginoon, buhay matapos ang kamatayan, atbp. • Pagpapahalaga: mga itinuturing na hangarin – halimbawa, katapatan, pagiging maaasahan, karangalan ng buhay, atbp. 
 b) Dagdag pa dito, binibigyang-diin natin sa CFC ang kahalagahan ng matrimonya at buhay-pamilya sa katuparan ng plano ng Diyos. 

 2. Ang ating “statement of mission” o paghahayag sa ating tungkulin, ang siyang nagbibigay-direksyon, at pinagmumulan ng dahilan ng ating katauhan. 
 a) Ang pamilya ay likha ng Diyos at nais niyang manindigan tayo sa pagtatanggol nito. 
 b) Tayo ay naatasang ibalik ang mga pamilya sa plano ng Diyos. 

 3. Itong ating “statement of philosophy” o paghahayag ng ugat ng prinsipyo ay naglalaman ng mga paniniwala at pithayang CFC, na siyang gumagabay sa ating tunguhin at misyon. 

 a) Ang kasal o matrimonya ay di-malulusaw at ginawa ng Diyos para sa kanyang plano ng pagmamahal at pagtutuloy ng paglikha ng buhay. 

 b) Kapwa mag-asawang lalake at babae ay mayroong pantay na halaga at dignidad. Itong pagsasaayos ng Diyos sa pamilya ay nahahayag sa mga gampanin – ang lalake bilang pangulo at ang babae bilang katuwang. 

 c) Ang mga magulang ay may pananagutan o responsable sa edukasyon ng kanilang mga anak. 

 d) Ang pamilya ay nakikibahagi sa buhay at misyon ng Simbahan. - Panalangin - Ebanghelisasyon - Paglilingkod sa kapwa e) Ang pagpapanibago ng Kristiyanong pamilya ay nagkakaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa buong paggamit ng mga espirituwal na kaloob. 

 E. PAGPAPAMALAS NG KULTURANG KRISTIYANO SA CFC 

 1. Paraan ng pakikitungo sa isa’t-isa a) Pagdangal at paggalang (honor and respect) • Ito ay dapat lang para sa dignidad ng bawat isang anak ng Diyos. • Tayo ay isang pamilya, mga magkakapatid sa Panginoon. b) Katapatan at pananagutan (loyalty and commitment) • Tayo ay dapat maging matapat at may pananagutan sa bawat isa at sa katawan ng mananampalataya. Tayo ay dapat nagsasaalang-alang ng makabubuti para sa bawat isa. • Anumang pagtatalo ay dapat nating ayusin sa ngalan ng Panginoon. c) Kristiyanong pananalita (Christian speech) • Ang ating pagsasalita ay may matinding halaga para sa buhay ng katawan ng mananampalataya Kawikaan 18:21a ANG BUHAY AT KAMATAYAN AY SA DILA NAKASALALAY. • Tayo ay dapat umiwas sa paninirang-puri, “tsismis” (gossip), at pagbibirong nakakapanlait o nakakasakit. Ang ating pananalita ay dapat magiliw o nagpapamalas ng pagmamahal. Colosas 4:6 “SIKAPIN NINYONG LAGING MAGING KAAYA-AYA AT KAPAKI-PAKINABANG ANG INYONG PANANALITA SA KANILA, AT MATUTO KAYONG SUMAGOT NANG TAMA SA SINUMANG NAGTATANONG.” Efeso 4:29 “HUWAG KAYONG GUMAMIT NG MASASAMANG SALITA; LAGI NINYONG SIKAPIN NA ANG PANGUNGUSAP NINYO’Y MAKAKABUTI AT ANGKOP SA PAGKAKATAON UPANG PAKINABANGAN NG MGA MAKAKARINIG.” - Magpamalas ng pagpupuri at pagmamalasakit. - Magtama nang may kababaang-loob. - Magpahayag ng pananampalataya at kasiyahan. - Magpakita ng paggalang. d) Ang ating mithiin sa paraan ng pakikitungo ay maitaguyod ang bawat isa sa pagmamahal, at maitaguyod nga ang katawang ito ng mga mananampalataya, ang CFC. Efeso 4:15-16 “SA HALIP, SA PAMAMAGITAN NG PAGSASALITA NG KATOTOHANAN SA DIWA NG PAG-IBIG, TAYO’Y DAPAT NA MAGING LUBOS NA KATULAD NI CRISTO NA SIYANG ULO NATING LAHAT. SA PAMAMAGITAN NIYA, ANG MGA BAHAGING PINAG-UGNAY-UGNAY NG KASUKASUAN AY MAGIGING ISANG KATAWAN; AT KUNG MAAYOS NA GUMAGANAP NG TUNGKULIN ANG BAWAT BAHAGI, ANG BOUNG KATAWAN AY LALAKI AT LALAKAS SA PAMAMAGITAN NG PAG-IBIG.” 

2. Pananampalataya – dapat tayo ay mga lalake at babae ng pananampalataya 

 a) Ano ang pananampalatayang ito? Kamtin ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Hebreo 11 (1-3, 4-40) “ANG PANANAMPALATAYA AY PAGTITIWALA NA MANGYAYARI ANG ATING MGA INAASAHAN, AT KATIYAKAN TUNGKOL SA MGA BAGAY NA HINDI NAKIKITA. KINALULUGDAN NG DIYOS ANG MGA TAO DAHIL SA KANILANG PANANAMPALATAYA SA KANYA DAHIL SA PANANAMPALATAYA, NAUUNAWAAN NATIN NA ANG SANLIBUTAN AY NILALANG SA PAMAMAGITAN NG SALITA NG DIYOS, AT ANG MGA BAGAY NA NAKIKITA AY MULA SA MGA HINDI NAKIKITA.” 

 b) Makaka-asa tayo sa makalangit na pag-aadya (divine providence). Lucas 12:22-31 SINABI PA NI JESUS SA KANYANG MGA ALAGAD, “KAYA’T SINASABI KO SA INYO: HUWAG KAYONG MABALISA TUNGKOL SA INYONG PAGKAIN PARA MABUHAY O TUNGKOL SA DAMIT NA IBIBIHIS SA INYONG KATAWAN, SAPAGKAT ANG BUHAY AY HIGIT NA MAHALAGA KAYSA PAGKAIN AT ANG KATAWAN KAYSA DAMIT. TIGNAN NINYO ANG MGA UWAK, HINDI SILA NAGTATANIM NI UMAANI MAN; WALA RIN SILANG BODEGA O KAMALIG; NGUNIT PINAPAKAIN SILA NG DIYOS. HIGIT KAYONG MAHALAGA KAYSA MGA IBON! SINO SA INYO ANG MAKAPAGPAPAHABA NG KANYANG BUHAY SA PAMAMAGITAN NG PANGAMBA? KUNG HINDI NINYO MAGAWA ANG GANOONG KALIIT NA BAGAY, BAKIT KAYO NANGANGAMBA TUNGKOL SA IBANG MGA BAGAY? TIGNAN NINYO ANG MGA BULAKLAK SA PARANG AT UNAWAIN KUNG PAANO SILA LUMALAGO. HINDI SILA NAGTATRABAHO NI HUMAHABI MAN. NGUNIT SINASABI KO SA INYO, KAHIT SI SOLOMON, SA KABILA NG KANYANG KAYAMANAN, AY HINDI NAKAPAGDAMIT NG KASINGGANDA NG ISA SA KANILA. KUNG DINARAMTAN NG DIYOS ANG MGA DAMO SA PARANG NA BUHAY NGAYON AT KINABUKASA’Y IGINAGATONG SA KALAN, KAYO PA KAYA? KAYLIIT NG INYONG PANANAMPALATAYA SA KANYA! KAYA’T HUWAG KAYONG LABIS NA MAG-ISIP KUNG SAAN KAYO KUKUHA NG KAKAININ AT IINUMIN. HUWAG NA KAYONG MANGAMBA. ANG MGA BAGAY NA ITO ANG PINAGKAKAABALAHAN NG MGA TAONG DI NANANALIG SA DIYOS. ALAM NG INYONG AMA NA KAILANGAN NINYO ANG LAHAT NG IYAN. SUBALIT, PAGSIKAPAN MUNA NANG HIGIT SA LAHAT NA KAYO’Y PAGHARIAN NG DIYOS, AT IBIBIGAY NIYA SA INYO ANG LAHAT NG INYONG PANGANGAILANGAN.” 

 c) Si Jesus ang ating tuon. Heb 12:2a “ITUON NATIN ANG ATING PANINGIN KAY JESUS NA SIYANG PINAGMUMULAN AT KABUUAN NG ATING PANANAMPALATAYA.” 

 3. Panalangin at Banal na Kasulatan 

 a) Tayo ay dapat na may araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos. Efeso 6:18 “ANG LAHAT NG ITO’Y GAWIN NINYO NA MAY PANALANGIN AT PAGSAMO. MANALANGIN KAYO SA LAHAT NG PAGKAKATAON, SA PATNUBAY NG ESPIRITU. LAGI KAYONG MAGING HANDA, AT PATULOY NA IPANALANGIN ANG LAHAT NG HINIRANG NG DIYOS.” Colosas 4:2 “MAGING MATIYAGA KAYO SA PANANALANGIN, LAGING HANDA, AT NAGPAPASALAMAT SA DIYOS.”

 b) Tayo ay dapat tumatanggap ng karunungan, gabay, at buhay, mula sa Salita ng Diyos. Colosas 3:16a “ANG SALITA NI CRISTO’Y HAYAAN NINYONG LUBUSANG MANATILI SA INYONG PUSO. TURUAN NINYO AT PAALALAHANAN ANG ISA’T ISA NANG MAY BUONG KARUNUNGAN. BUONG PUSO KAYONG UMAWIT NG MGA SALMO, MGA HIMNO AT MGA AWITING ESPIRITUWAL, NANG MAY PAGPAPASALAMAT SA DIYOS.” Hebreo 4:12 ANG SALITA NG DIYOS AY BUHÁY AT MABISA, MAS MATALAS KAYSA ALINMANG TABAK NA SA MAGKABILA’Y MAY TALIM. ITO’Y TUMATAGOS MAGING SA KAIBUTURAN NG KALULUWA AT ESPIRITU, NG MGA KASU-KASUAN AT BUTO, AT NAKAKAALAM NG MGA INIISIP AT BINABALAK NG TAO. 


 4. Kaayusan sa pamilya 1 Timoteo 3:5 “SAPAGKAT PAANO SIYANG MAKAPANGANGASIWA NANG MAAYOS SA IGLESYA NG DIYOS KUNG HINDI NIYA MAIAYOS ANG SARILI NIYANG PAMILYA?” 

 a) Ang Kristiyanong pamilya ay nasa pinaka-gitna ng plano ng Diyos. Bilang pangunahing pangkat ng lipunan, ang kalagayan ng mga pamilya ang siyang magdidikta sa kalagayan ng mga lipunan. 

 b) Kailangan nating pagtibayin ang pamilya. • Pag-aayos ng Diyos: pangulo (headship) at pagsuko (submission) Efeso 5:22-25 “MGA BABAE, PASAKOP KAYO SA SARI-SARILI NINYONG ASAWA TULAD NG PAGPAPASAKOP NINYO SA PANGINOON. SAPAGKAT ANG LALAKI ANG ULO NG KANYANG ASAWA, TULAD NI CRISTO NA SIYANG ULO NG IGLESYA, NA KANYANG KATAWAN, AT SIYANG TAGAPAGLIGTAS NITO. KUNG PAANONG NASASAKOP NI CRISTO ANG IGLESYA, GAYUNDIN NAMAN, ANG MGA BABAE AY DAPAT PASAKOP NANG LUBUSAN SA KANILANG ASAWA. MGA LALAKI, MAHALIN NINYO ANG INYONG ASAWA, NA GAYA NG PAGMAMAHAL NI CRISTO SA IGLESYA. INIHANDOG NIYA ANG KANYANG BUHAY PARA SA IGLESYA.” • Tayo ay dapat nagbibigay ng kaganapan sa mga responsibilidad natin sa Panginoon. - Esposo: mamahala (govern), maglaan (provide), magtanggol (protect) - Esposa: kabiyak (partner), katuwang (support), nagtataguyod ng tahanan (homemaker) - Mga Magulang: palakihin ang mga bata sa Panginoon “MGA MAGULANG, HUWAG KAYONG GUMAWA NG BAGAY NA IKAGAGALIT NG INYONG MGA ANAK. SA HALIP, PALAKIHIN NINYO SILA AYON SA DISIPLINA AT KATURUAN NG PANGINOON.” • Panatilihing nariyan si Jesus sa gitna ng inyong buhay-pamilya. 

5. Buhay bilang katawan ng mananampalataya 

 a) Tayo ay isang katawan, na may iisang buhay • Hindi sarilinan, kundi kapatiran • Hindi magpunyagi para sa sariling kabanalan, kundi para sa pamayanan 

 b) Isang mapanghahawakan na paghahayag nito ang HOUSEHOLD • Isa itong kongkretong pagpapakita ng pagiging “pamilya”. • Ito ang ating lingguhang tagapawi ng uhaw sa pangangailangang espirituwal o “spiritual filling station”. • Ito ay isang lugar o pamamaraan upang tunay na mahalin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. 

 c) Gumalang sa kaayusan at pamamahala sa katawan o pamayanan • Ang isang katawan na ganito, upang maging epektibo at kapaki-pakinabang, ay kailangan ng kaayusan at tagapamahala. • Naglalagay ang Panginoon ng iba-ibang tao sa posisyon ng pamamahala. Inaasahang sundin at galangin natin sila. Heb 13:17 “PASAKOP KAYO AT SUMUNOD SA MGA NAMAMAHALA SA INYO. SILA’Y MAY PANANAGUTANG MAMAHALA SA INYO, AT MANANAGOT SILA SA DIYOS UKOL DIYAN. KUNG SILA’Y SUSUNDIN NINYO, MAGAGALAK SILA SA PAGTUPAD SA KANILANG TUNGKULIN; KUNG HINDI, SILA’Y MAMIMIGHATI, AT HINDI ITO MAKAKABUTI SA INYO.” 

 d) Kristiyanong pananalapi (Christian finance) • Mayroon tayong iisa at karaniwang responsibilidad para magbigay ng tuwang o suporta sa gawain ng Diyos. • Tayo ay inaasahang maglaan sa Panginoon, hindi lamang ng ating panahon (time) at kakayahan (talents), kundi pati yaman (treasure). • Ang kabuuang gawain ng CFC ay nasusuportahan ng bukal sa puso na pag-aambag ng mga miyembro. Kahit pa ang magbigay ng pera para pamahalaan ng CFC ay HINDI REQUIREMENT para maging miyembro, tayo ay hinihimok na maging mapagbigay. 

 F. PAGLALAGOM

1. Ang Couples for Christ ay iisang katawan ng mananampalataya sa buong mundo, na mayroong isang tunguhin, isang misyon, at lalo na ang iisang kultura. 

 2. Nais ng Diyos na makalikha ng isang bagong sangkatauhan, isang uri ng sangkatauhan na isinasabuhay ang buhay na nais niya dito sa mundo. Narito tayo upang magpatotoo sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. 3. Ang ating pagtugon ang magdidikta sa pagiging epektibo ng ating pagpapatotoo. Magpapanatili sa ating pagkakabuklod-buklod, itong ating tugon ng pagsang-ayon, at magbibigay-daan upang maipagkatiwala sa atin ang mga misyong nagmumula din sa Diyos.

Don Moen Songs Playlist

Tuesday, September 2, 2014

Comforting Bible verses

Bible Verse Of The Day: Comforting Bible verses: Comforting Bible verses Jeremiah 8:18 „You who are my Comfort er in sorrow, my heart is faint within me.“ Psalm 119:50 „My comfort...

Bible verses about forgiveness

Bible Verse Of The Day: Bible verses about forgiveness: Bible verses about forgiveness Psalm 130:4 „But with you there is forgiveness , so that we can, with reverence, serve you.“ Exodus ...

Bible verses about hope

Bible Verse Of The Day: Bible verses about hope: Bible verses about hope   1 Chronicles 29:15 „We are foreigners and strangers in your sight, as were all our ancestors. Our days on...

Bible verses about marriage

Bible Verse Of The Day: Bible verses about marriage: Bible verses about marriage Marriage is the first institute that the God Almighty established in this earth. It was not good for Adam to l...

Bible Verse Of The Day: 37 encouraging Bible verses on friendship, love an...

Bible Verse Of The Day: 37 encouraging Bible verses on friendship, love an...: Bible verses on friendship We needs friends. They make our lives meaningful. But what is a true friend and can you be in real fellowship w...

Bible Verse Of The Day: 81 famous Bible verses and quotes about faith in G...

Bible Verse Of The Day: 81 famous Bible verses and quotes about faith in G...: Bible verses about faith Bible has a lot to say on the topic. It is my favorite theme in the Bible too. It is very encouraging and uplifti...

Bible Verse Of The Day: 32 special Bible verses on strength, courage and h...

Bible Verse Of The Day: 32 special Bible verses on strength, courage and h...: 32 special Bible verses on strength, courage and hope in hard times  Who does not need strength when difficult times come? We all need i...

Bible Verse Of The Day: 9 encouraging, uplifting and comforting Bible vers...

Bible Verse Of The Day: 9 encouraging, uplifting and comforting Bible vers...: Encouraging Bible verses 1. Hebrews 13:8 “Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.” 2. Romans 15:4 “For everythin...

Bible Verse Of The Day: 44 mostly inspirational and motivational Bible ver...

Bible Verse Of The Day: 44 mostly inspirational and motivational Bible ver...: Inspirational Bible verses We all need inspiration. And we need it daily. Various people have various sources that they find inspiration...

Bible Verse Of The Day: Bible

Bible Verse Of The Day: Bible: Firstly, Bible is the Word of God. It is also an ancient, holy book and historical monument.There are excellent and intriguing stories i...

Wednesday, August 6, 2014

Morning Prayer - Prayers - Catholic Online

In the name of our Lord Jesus Christ I will begin this day. I thank you, Lord, for having preserved me during the night. I will do my best to make all I do today pleasing to You and in accordance with Your will. My dear mother Mary, watch over me this day. My Guardian Angel, take care of me. St. Joseph and all you saints of God, pray for me... (followed by Daily Offering)
Source: Morning Prayer - Prayers - Catholic Online

The Leader

ACTRESS @ CELEBRETIES HOT PHOTOS

Young and Adult Sexual Reprouctive Health

Organic Farming

Wednesday, July 30, 2014

Philippians 4:13The Miracle Prayer


The Miracle Prayer
 
Lord Jesus, I come before you, just as I am, I am sorry for my sins, I repent of my sins, please forgive me. In your Name, I forgive all others for what they have done against me. I renounce Satan, the evil spirits and all their works. I give you my entire self, Lord Jesus, now and forever.  I invite you into my life, Jesus.  I accept you as my Lord, God and Saviour. Heal me, change me, strengthen me in body, soul, and spirit.
 
Come Lord Jesus, cover me with your Precious Blood, and fill me with your Holy Spirit. I love you Lord Jesus. I praise you Jesus. I thank you Jesus.  I shall follow you every day of my life.   Amen.
 
Mary, My Mother, Queen of Peace, St. Peregrine, the cancer saint, all the Angels and Saints, please help me.  Amen.
 
Say this prayer faithfully, no matter how you feel. When you come to the point where you sincerely mean each word with all your heart, Jesus will change your whole life in a very special way. You will see.

Wednesday, July 23, 2014

Transact your Business thru Western Union Branches

Western Union Branches Philippines

An enormous increase in the volume of OFWs resulting in the countrychoosing to reside and work abroad continues to be visible after some time. Because of this, the Filipino remittance industry has grown to be strong and it's really quite possibly increasing. Perhaps even professionals such as medical professionals and educators deciding on to discover for eco-friendly pastures to help OFWs send money toPhilippines.

On the other hand, working abroad isn't really creating a wonderful deal as well as generating the Filipino remittance industry more cost-effective. OFWs might always carry out ideas that you will find factors that should be completely understood. You will find several aspects that they must take a look at before attempting to transmit money to Philippines.

There are several remitting companies worldwide yet research ought to be completed in capable of obtaining the best one. It happens to be beneficial to decide on a remitting company that permits cash transfer to turn into completed online mainly because it will likely act as a substitute around the typical setup employing finances, papers and evaluations. You will uncover remitting businesses that prioritizes Filipino remittance, comply with these.

The right time that you need to send money to Philippines is generallyadopting the salary day. You'll come across unquestionably loads of OFWs who's going to look at above initial possibility to send out resources quickly. To protect yourself from the hassle, decide on the next day or a week soon after. After all this, the regularity would be determined by the income the one remitting and the ought to remit towards the Philippines.

OFWs are really the current personas. They've created an endeavor not simply for the extra money yet to provide their fulfillment, their great pride as modern heroes to the Philippines.

Wednesday, July 16, 2014

Ancop Global Walk 2014


Video by AVR

Ancop Globalwalk 2014
CFC infanta 2 family day


Photo by: alevars2


Miracle prayer! - FR. PETER ROOKEY LIVE!!!


Source: https://www.youtube.com/watch?v=zsfwU6mHP0c


SAY THE MIRACLE PRAYER
daily and it will change your life! Hear 95 years old healing priest, Fr.Peter
Mary Rookey, who gave his life to God after a miraculous cure from blindness,
recite this wonderful prayer.
Here
it is...The
Miracle Prayer:

Lord Jesus, I come before you just as I
am. I am sorry for my sins, I repent of my sins, please forgive me. In your
name I forgive all others for what they have done against me. I renounce Satan, the evil spirits and all their works. I give you my entire
self, Lord Jesus now and forever. I invite you into my life, Jesus. I accept
you as my Lord, God and Saviour. Heal me, change me, strengthen me in body,
soul, and spirit. Come, Lord Jesus, cover me with your precious blood, and fill me with your Holy
Spirit. I Love You, Lord Jesus. I Praise You, Jesus. I Thank You, Jesus. I
shall follow you every day of my life. Amen. Mary, mother of sorrows, Queen of Peace, St. Peregrine, the cancer saint, all you
Angels and Saints, please help me. Amen.Say this prayer faithfully, no matter what you
feel, when you come to the point where you sincerely mean each word, with all
your heart, something good spiritually will happen to you. You will experience
Jesus, and HE will change your whole life in a very 

Monday, July 14, 2014

Miracle prayer! - FR. PETER ROOKEY LIVE!!!Source: https://www.youtube.com/watch?v=zsfwU6mHP0cSAY THE MIRACLE PRAYER
daily and it will change your life! Hear 95 years old healing priest, Fr.Peter
Mary Rookey, who gave his life to God after a miraculous cure from blindness,
recite this wonderful prayer.
Here
it is...
The
Miracle Prayer:


Lord Jesus, I come before you just as I
am. I am sorry for my sins, I repent of my sins, please forgive me. In your
name I forgive all others for what they have done against me. 
I
renounce Satan, the evil spirits and all their works. I give you my entire
self, Lord Jesus now and forever. I invite you into my life, Jesus. I accept
you as my Lord, God and Saviour. Heal me, change me, strengthen me in body,
soul, and spirit. 
Come,
Lord Jesus, cover me with your precious blood, and fill me with your Holy
Spirit. I Love You, Lord Jesus. I Praise You, Jesus. I Thank You, Jesus. I
shall follow you every day of my life. Amen. 
Mary,
mother of sorrows, Queen of Peace, St. Peregrine, the cancer saint, all you
Angels and Saints, please help me. Amen.
Say this prayer faithfully, no matter what you
feel, when you come to the point where you sincerely mean each word, with all
your heart, something good spiritually will happen to you. You will experience
Jesus, and HE will change your whole life in a very special way.


Health and Wellness

The Leader

Young and Adult Sexual Reprouctive Health

Organic Farming

Tuesday, July 1, 2014

Panayam kay Fr. Francis Lucas by GMA

Following Pope Francis’ call for all to “shun pride and selfishness and open up their hearts to God and their fellow man,” the media director of the Catholic Bishop’s Conference of the Philippines praised the pontiff for being “controversial.” 
 
“Sinabi niya when he was elected, ‘I am a sinner.’ Sinong pope na ang nagsabi na ‘I am a sinner, please pray for me’? Naisip ko magiging controversial pope ito, of change,” said Fr. Francis Lucas, executive director of the Episcopal Commission on Social Communication and Mass Media of the CBCP said in an interview on GMA News TV’s News to Go.
 
Reflecting on the occasion of Pope Francis’ first Christmas as head of the world’s over 1.2 billion Catholics, Lucas noted how the pope’s choice of name is evidence of his values as a leader. 
 
“First in history ang Pope Francis. Naging inspirasyon niya ang pagtulong. Pastoral siya kesa doctrinal. Pagpastor lalo na sa lost sheep [ang pinahahalagahan niya,]” Lucas said.
 
The choice of the name Francis is widely understood to be a homage to St. Francis of Assisi, known for his humility and gentleness.
Pope Francis a ‘controversial’ leader – CBCP exec

Subscribe to Biztalk and Jobs via Email

Become a fan Biztalk and Jobs in Facebook

Follow me on Twitter

Blog Links:

Health and Wellness

The Leader

ACTRESS @ CELEBRITIES PHOTOS

Young and Adult Sexual Reprouctive Health

Organic Farming

Monday, June 30, 2014

SENATOR ENVERGA ANNOUNCES $800,000 NEW HUMANITARIAN FUNDING ASSISTANCE TO THE PHILIPPINES.

Address by Senator Enverga: Announcement of New Funding for the International Organization of Migration  June 28, 2014 – Toronto
Good afternoon.
Friends, I am pleased to join you today on behalf of my colleague, the Honourable Christian Paradis, Canada’s Minister of International Development and for La Francophonie.
Minister Paradis regrets that he cannot be here for the Pinoy Fiesta and Trade Show. He has asked me to convey his sincerest thanks for inviting him to attend.
Last fall, the Minister travelled to the Philippines, as the sun was finally rising to reveal the full destruction that Typhoon Haiyan had left behind.
It was, for Minister Paradis, an opportunity to survey the damage. And to get a full sense of what role Canada could play to help meet the growing humanitarian needs of the millions of people who were affected in some way.
If the Minister was so quick to jump on a plane and go into that disaster zone, it was because of the long-standing friendship that exists between Canada and the Philippines.
Indeed, our bilateral relations are strong and friendly, and marked by close cooperation in many areas.
Our embassy in Manila, for example, works with the Government of the Philippines, members of civil society, and international organizations to promote democratic development, good governance, rule of law, peace, and the protection of human rights for all Filipinos.
These are the very hallmarks of Canada’s principle-based foreign policy.
We believe in dignity for all people—that freedom, democracy, human rights and the rule of law are the values upon which pluralistic societies are built, and the values to which all human beings are entitled.
We know we have a responsibility to help the global community reach its full potential.
And we understand that our global reputation as a nation steeped in philanthropic engagement positions us well to offer assistance and expertise in areas of the world that need it.
It is why we were so quick to contribute to the recovery effort in the wake of Typhoon Haiyan.
And it is why today I am announcing more Canadian support—in this case to help address the immediate needs of thousands of conflict-affected families in the Philippines.
Decades of ongoing fighting on Mindanao Island have caused far too many people to suffer unimaginable consequences.
They live in dire conditions, without the basic necessities to, if not live comfortably, then at least get by.
Canada wants to help change that.
So we are providing the International Organization for Migration with $800,000 in new humanitarian assistance funding.
This contribution is going towards a project that will address immediate needs on Mindanao Island.
It will improve access to safe drinking water.
Make sanitation and hygiene facilities easier to find and use.
And improve nutrition for families and individuals who struggle to find enough nutritious food.
Our assistance will support the IOM’s efforts to better coordinate and manage camps for more than 25,000 internally displaced people in 10 evacuation centres and four temporary shelters.
And it will improve conditions in these shelters by providing privacy partitions for approximately 4,000 families.
The IOM’s Chief of Mission in the Philippines, Marco Boasso, has called our contribution generous. And he has said that it will help thousands of vulnerable people.
Few rewards are greater than this… knowing that our assistance will make a difference in the lives of so many.
It has long been Canada’s commitment to provide appropriate, timely and effective humanitarian assistance, in response to conflicts and natural disasters.
We do it to save lives, alleviate suffering, and maintain the dignity of those who are affected.
With today’s announcement, Canada proudly reaffirms this commitment in the Philippines. And, more specifically, to the people of Mindanao Island, who bear the scars of years of conflict in that region.
May this funding help them find their way, and overcome the challenges they face.

Friday, June 27, 2014

Ancop Global Walk 2014

Source: https://www.youtube.com/watch?v=-VzUNzdV8jY#action=share

COMMUNITY DEVELOPMENT

The program envisions to build communities of families with strong personal and community values anchored on a solid spiritual foundation. Home partners are required to undergo Values Formation to strengthen family ties and relationship with God and neighbor. The Community Development/Shelter program is funded through ANCOP Foundation and implemented by CFC through its structure.


EDUCATION

The education program of CFC is composed of ANCOP Child Sponsorship Program (CSP) and Cornerstone.  Both will be working together closely to strengthen the various education programs providing opportunities for the poor and disadvantaged to pursue their studies and develop Christian values. The education program implementation is supported strongly by the structure of the Family Ministries and CFC. 

CFC ANCOP Foundation scholarships support the education programs in Elementary, High School and College.

HEALTH

The health program of CFC is supported by GKare staff and volunteer doctors and other health professionals, including volunteers who may not be CFC. The program continues to strengthen through the surgical missions which has become its signature competency reaching out to underserved of the country. The program has also grown in the area of ANCOP community health care with its emphasis on sustainable primary and preventive health care delivery serving ANCOP communities and poor members of CFC.

LIVELIHOOD

The livelihood program is a complementary endeavor of ANCOP Livelihood and the various CFC cooperatives under the CFC Cooperatives Federation.  ANCOP is championing the CFC ANCOP Covenanted Enterprise to set up micro and macro businesses that will create jobs and livelihood opportunities for the poor as well as give CFC members a chance to participate in the work through investments and sharing their business expertise. The Cooperatives Federation is championing the Social Insurance for CFC members and job placements. ANCOP and the Cooperatives complement each other’s work to strengthen the goal of creating more job and livelihood opportunities to CFC members and the poor. Kasalan sa CANA

Alex and VAngie


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...