Thursday, April 27, 2017

Pinagpala ang mga mapagpakumbabang-loob


3Pinagpala ang mga mapagpakumbabang-loob sapagkat 
 sa kanila ang paghahari ng langit. 4Pinagpala ang mga 
   nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. 5Pinagpala ang mga 
   maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. 6Pinagpala 
   ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katuwiran 
   sapagkat sila ay bubusugin. 7Pinagpala ang mga 
   mahabagin sapagkat kahahabagan sila. 8Pinagpala ang 
   mga may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang 
   Diyos. 9Pinagpala ang mga mapagpayapa sapagkat 
   tatawagin silang mga anak ng Diyos. 10Pinagpala ang 
   mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat sa kanila ang 
   paghahari ng langit. 
    11Pinagpala kayo kung kayo ay inaalimura ng mga tao 
   at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng 
   masasamang salita na pawang kasinungalingan dahil sa 
   akin. 12Magalak at magsaya kayong totoo sapagkat 
   malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang 
   ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo.

Sa Panalangin huwag kayong gagamit ng maraming salita

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+6%3A7-15&version=SND

10 % na IKAPU


22 Iyo ngang pagsasangpuing bahagi ang lahat na bunga ng iyong binhi na nanggagaling taontaon sa iyong bukid.
23 At iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Dios, sa dakong kaniyang pipiliin na patatahanan sa kaniyang pangalan, ang ikasangpung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak at ng iyong langis, at ang mga panganay sa iyong bakahan at sa iyong kawan; upang magaral kang matakot sa Panginoon mong Dios na palagi.
24 At kung ang daan ay totoong mahaba sa ganang iyo, na ano pa't hindi mo madadala, sapagka't totoong malayo sa iyo ang dako, na pipiliin ng Panginoon mong Dios na paglalagyan ng kaniyang pangalan, pagka ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mong Dios:
25 Ay iyo ngang sasalapiin, at iyong itatali ang salapi sa iyong kamay at paroroon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Dios:
26 At iyong gugulin ang salapi sa anomang nasain mo sa mga baka, o sa mga tupa, o sa alak, o sa matapang na inumin, o sa anomang nasain ng iyong kaluluwa: at iyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Dios, at ikaw ay magagalak, ikaw at ang iyong sangbahayan;
27 At ang Levita na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, ay huwag mong pababayaan: sapagka't siya'y walang bahagi ni mana na kasama mo.
28 Sa katapusan ng bawa't tatlong taon ay iyong kukunin ang buong ikasangpung bahagi ng iyong bunga ng taong yaon, at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga pintuang-daan:
29 At ang Levita, sapagka't siya'y walang bahagi ni mana na kasama mo, at ang taga ibang bayan, at ang ulila, at ang babaing bao, na nangasa loob ng iyong mga pintuang-daan, ay magsisiparoon at magsisikain at mangabubusog; upang pagpalain ka ng Panginoon mong Dios sa lahat ng gawa ng iyong kamay sa iyong ginagawa.
Source:https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomio+14&version=ADB1905

Wednesday, April 19, 2017

HAPPINESS IS GIVING - PASTOR ED LAPIZ

Lahat ng ikasampung bahagi

"“Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay 
Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran 
niya ito ayon sa itinakdang halaga nito maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng 
halagang iyon. Isa sa bawat sampung alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. 
Ang bawat ikasampung tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat 
suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaaring palitan, at kung ito'y mapalitan 
man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh; hindi na matutubos ang mga ito.”
Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa Bundok ng Sinai para sa 
sambayanang Israel." Levitico 27:30-34
https://www.bible.com/399/LEV.27.30-34

EASTER SUNDAY 2017


GOOD FRIDAY 2017
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...