Thursday, April 27, 2017

Pinagpala ang mga mapagpakumbabang-loob


3Pinagpala ang mga mapagpakumbabang-loob sapagkat 
 sa kanila ang paghahari ng langit. 4Pinagpala ang mga 
   nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. 5Pinagpala ang mga 
   maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. 6Pinagpala 
   ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katuwiran 
   sapagkat sila ay bubusugin. 7Pinagpala ang mga 
   mahabagin sapagkat kahahabagan sila. 8Pinagpala ang 
   mga may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang 
   Diyos. 9Pinagpala ang mga mapagpayapa sapagkat 
   tatawagin silang mga anak ng Diyos. 10Pinagpala ang 
   mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat sa kanila ang 
   paghahari ng langit. 
    11Pinagpala kayo kung kayo ay inaalimura ng mga tao 
   at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng 
   masasamang salita na pawang kasinungalingan dahil sa 
   akin. 12Magalak at magsaya kayong totoo sapagkat 
   malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang 
   ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...