Tuesday, February 24, 2015

South Korean Pedestrians Disappear Into Sinkhole

South Korean Pedestrians Disappear Into Sinkhole

Household Leaders Training Talk 3 - Being Leaders of Households (Filipino Version)

Household Leaders Training Talk 3 - Being Leaders of Households (Filipino Version)PAGIGING PINUNO NG MGA SAMBAHAYAN (Being Leaders of Households)A. PANIMULA


1. Kayo ay tinawag upang isagawa ang gawain ng Diyos sa CFC.


a) Ito ay napakahalagang gawain. Kayo ay pinuno ng saligang-grupo o pangunahing balangkas na nagsisilbing suporta sa lahat ng kasapi ng Couples for Christ.

b) Dapat kayong tumugon nang may pagpapakumbaba at nang ganap.

2. Kayong lahat ay bago sa ganitong uri ng pamumuno bilang pastol (pastoral). Ang Diyos ang siyang gumagawa ng pagbabagong ito.


a) Huwag ituring ang sarili na hindi karapat-dapat. Ang Diyos mismo na tumawag sa inyo ang siyang magbibigay-kalakasan sa inyo.

b) Kayo ay natututo at lumalago sa kakayahang makapaglingkod sa ganitong naiibang paraan. Araw-araw na umasa pa, na lalong umunlad sa tiwala sa sarili at sa iba pang kakayahan.

3. Kayo mismo ay nasa ilalim ng pangangalagang pastoral, hindi lang para sa inyong buhay kundi para na rin sa inyong gawaing-paglilingkod (service).


a) Tayong mga pinuno ng CFC ay hindi naglilingkod nang nakabukod sa isa’t isa, kundi bilang isang ugnayan ng mga pinunong pastoral na sama-samang naglilingkod.

* Palakasin ang kalooban (encourage) ng bawat isa.
* Matuto mula sa bawat isa.
* Kumilos hindi buhat sa pagkakaroon ng karibal o pagka-inggit.

b) Basta maging bukas sa mga nagpapastol sa iyo tungkol sa anumang aspeto ng iyong paglilingkod. READ MORE........


Household Leaders Training Talk 1 - Being a Servant (Filipino Version)

Household Leaders Training Talk 1 - Being a Servant (Filipino Version)PAGIGING LINGKOD (Being A Servant)

A. PANIMULA

1. Upang maging mas mabuting Kristiyanong lingkod, nararapat na maunawaan natin ang kalikasan ng paglilingkod bilang tagasunod ni Cristo Jesus.
a) Kailangang itanong sa ating sarili:
* Bakit tayo naglilingkod?
* Sino tayo bilang tagapaglingkod?
* Paano ba tayo naglilingkod?
b) Upang masagot ang mga tanong na ito, dapat magkaroon tayo ng isang pagtingin sa katotohanan na makakapagturo sa atin ng kabuuang pagturing sa paglilingkod na ating gagampanan. Dapat na makita natin ang katotohanang ito sa ating mundong ginagalawan, hindi sa kung paano ito nakikita ng mundo, ngunit sa kung paano ito nakikita ng Diyos.
2. May dalawang pangunahing bahagi ng katotohanan ang dapat nating makita.
a) UNANG KATOTOHANAN. Mayroong dalawang kaharian ang nagtutunggali, ang kaharian ng kadiliman sa ilalim ni Satanas at ang kaharian ng liwanag sa ilalim ng ating Panginoon.
* Itong si Satanas ay may totoong kapangyarihang espirituwal. Mayroong puwersa na nasa kanyang kontrol na sumasalungat sa Diyos at mga tagasunod ng Diyos.
Efeso 6:12
“SAPAGKAT HINDI TAYO NAKIKIPAGLABAN SA MGA TAO, KUNDI SA MGA PINUNO, SA MGA MAYKAPANGYARIHAN, AT SA MGA TAGAPAMAHALA NG KADILIMANG UMIIRAL SA SANLIBUTANG ITO — ANG MGA HUKBONG ESPIRITUWAL NG KASAMAAN SA HIMPAPAWID.”
* Ang pinaka-pangunahin na kalaban natin ay hindi mga problema ng lipunan, kahinaan ng tao, kakulangan sa edukasyon, o anupaman na katulad nito — isang buong kaharian ang ating katunggali. Ang laban natin ay isang espirituwal na digmaan.
* Kung kaya anumang gawin natin na tumutukoy sa pag-alis ng sinumang tao mula sa kaharian ng kadiliman, at pagdadala sa taong ito patungo sa kaharian ng liwanag ng Diyos, ay tumutukoy din sa pakikipaglaban para sa puso at isip ng mga tao. Sa madaling sabi, ang ating paglilingkod ay pakikibahagi sa espirituwal na pakikidigma (SPIRITUAL WARFARE).
b) IKALAWANG KATOTOHANAN. Ang tao ay nasa kasalanan at pagkabilanggo, at kailangang matubos.
* Ang saligang problema ng mundo ay hindi ang mga sakit ng lipunan, kundi ang pag-iral ng kasalanan (ang mga sakit ng lipunan ay paghahayag o bunga lamang ng tunay na problema).
* Ang tao ay kailangang maipagkasundo sa Diyos, at tanging sa pamamagitan ni Hesus magagawa ito.
* Tayong mga naglilingkod ang mga kinakasangkapan ng Diyos upang makapagbalik-loob ang ibang tao sa Kanya.
c) ANG DALAWANG KATOTOHANANG ITO ANG SIYANG DAPAT BUMUO SA ATING PANANAW KUNG PAANO BA MAGLINGKOD ANG TAGASUNOD NI JESUS.
3. Ang Kristiyanong paglilingkod ay hindi lang tumutukoy sa gawain, kundi kung sino at ano ka sa pagsasagawa nito.
a) Ang dapat bigyang-diin ay ang pagiging tagapaglingkod, higit sa maisagawa ang gawaing-paglilingkod.
b) Tukuyin kung sino ba talaga ang pinaglilingkuran (greater emphasis on the LORD of the work, NOT the WORK of the Lord). Batayan: Kwento nina Marta at Maria.
Lucas 10:38 42
SI JESUS AT ANG KANYANG MGA ALAGAD AY NAGPATULOY SA KANILANG PAGLALAKBAY, AT PUMASOK SA ISANG NAYON. MALUGOD SILANG TINANGGAP SA TAHANAN NINA MARTA AT NG KAPATID NIYANG SI MARIA. NAUPO ITO UPANG MAKINIG SA KANYANG MGA ITINUTURO.
SI MARTA NAMAN AY ABALANG-ABALA SA PAGHAHANDA, KAYA’T LUMAPIT SIYA KAY JESUS AT DUMAING, “PANGINOON, BALE-WALA PO BA SA INYO NA PINABABAYAAN AKO NG KAPATID KONG MAGHANDA NANG NAG-IISA? SABIHAN NGA PO NINYO SIYANG TULUNGAN NAMAN AKO.”
NGUNIT SINABI NG PANGINOON SA KANYA, “MARTA, MARTA, NABABALISA KA AT ABALANG-ABALA SA MARAMING BAGAY, NGUNIT KAKAUNTI LAMANG ANG TALAGANG KAILANGAN. MAS MABUTI ANG PINILI NI MARIA AT ITO’Y HINDI AALISIN SA KANYA.”  READ MORE

Household Leaders Training Talk 2 - The Household: Purpose, Dynamics, and Leadership (Filipino Version)

Household Leaders Training Talk 2 - The Household: Purpose, Dynamics, and Leadership (Filipino Version)ANG HOUSEHOLD – LAYUNIN, GALAW, AT PAMUMUNO

(The Household – Purpose, Dynamics, and Leadership)


A. THE HOUSEHOLD


1. PAGPAPAKAHULUGAN


 Ang isang HOUSEHOLD ay ang pag-grupo-grupo o paglalagay ng mga mag-asawahan (couples) sa isang grupo na nagsasama-sama sa loob ng isang linggo (week) para sa pagbabahaginan ng sarili (personal sharing), magkatuwang na pag-alalay (mutual support), at paghihikayat (encouragement) sa pagkilala at pagsunod kay Kristo o sa Buhay-Kristiyano.Sa gayon, HOUSEHOLD ay ang pangunahin o batayang grupo na bumubuo sa gawaing pagpapastol (pastoral structure) ng Couples for Christ.

2. LAYUNIN


 Ang pagkakaroon ng isang grupo na HOUSEHOLD, ay naglalayon na makabuo ng isang gawain at kultura na magbibigay-tulong sa Buhay-Kristiyano ng mga mag-asawahan, at magkaroon ng pamamaraan sa paghikayat at paglago ng buhay-pananampalataya ng lahat ng miyembro. Kung kaya, ang isang grupo read more

Household Leaders Training Talk 4 - Building a Relationship with Your Members Filipino Version

Household Leaders Training Talk 4 - Building a Relationship with Your Members Filipino Version

Subscribe to Biztalk and Jobs via Email

Become a fan Biztalk and Jobs in Facebook

Follow me on Twitter

Blog Links:

Health and Wellness

The Leader

ACTRESS @ CELEBRITIES PHOTOS

Young and Adult Sexual Reprouctive Health

Organic Farming

Thursday, February 19, 2015

Covenant Orientation Talk No. 2

CFC Covenant Orientation Talk No. 2 – PRAYER AND SCRIPTURE (Filipino Version)


Panalangin at Banal na Kasulatan (Prayer and Scripture)A. PANIMULA1. Ang panalangin at Banal na Kasulatan ay mga napakahalagang kasangkapan upang umunlad sa buhay-pananampalataya bilang mga Kristiyano.


2. Kailangan nating makilala nang husto ang Diyos at Kanyang mga pamamaraan. Pinaka-payak na paraan na magagawa natin ang pagkilalang ito ay ang pakikipag-usap nang tuwiran sa Kanya (pananalangin), at sa pag-aaral ng Kanyang Salita (Banal na Kasulatan).


3. Bilang CFC, tayo ay may pangako at pananagutan na araw-araw na maglaan ng pansariling oras para manalangin, at araw-araw na maglaan ng oras para magbasa ng Bibliya.


B. DAHILAN NG KAWALAN NG ORAS SA PANSARILING PANALANGIN1. “Nagsisimba naman ako (Banal na Misa) at sapat na ito.”

a) Ang tinutukoy natin dito ay oras sa pansariling panalangin.

• Mag-isa; ang sarili kasama ang Diyos.
• Ito ay kinakailangan para sa pagpapaunlad ng ating malalim, malapít na personal na pakikipag-relasyon kay Jesus.

b) Ang Banal na Misa, rosary, novena, atbp., ay iba-ibang uri ng panalangin. Gayunman, hindi natin dapat balewalain ang pagkakaroon ng oras sa pansariling panalangin.


2. Kakulangan sa pagkaunawa tungkol sa panalangin

a) Karamihan sa atin ay tinuruan kung paano manalangin noong maagang panahon ng ating pagkabata, pero hindi natin natutunan ang dahilan kung bakit dapat tayong manalangin. Nakikita ng karamihan ang pananalangin bilang paghingi lamang ng kung anu-ano mula sa Diyos.

b) Para sa atin, ang pananalangin ay dapat maging daan para makipag-usap sa Diyos at makapagtalaga ng pansariling pakikipag-relasyon sa Kanya. Sa ating pakikipag-usap, higit na nakikilala natin ang Diyos, at nakakadagdag ito sa ating batayan para lalo pang mahalin ang Diyos.


3. “Wala akong oras para diyan.”

a) Marami naman tayong oras sa maraming iba-ibang gawain na pinagkaka-abalahan natin sa buhay.

• Ang tunay na problema ay hindi kawalan o kakulangan sa oras, kundi ang mismong pag-uugali natin.
• Kung itinuturing natin na ang panalangin ay may sapat na halaga, mahahanapan natin ito ng oras.

b) Itanong natin sa ating sarili ang dalawang tanong na ito:

• Kung hindi ba ako abala sa pag-trabaho, magiging abala ba ako sa pananalangin?
• Kung pagkakalooban ako ng Diyos ng dagdag na oras sa araw na ito, agad-agad ko bang ilalaan ito sa pansariling panalangin ko?


4. “Hindi ako karapat-dapat.”

a) May ilang mga tao na punó ng kamalayan sa sariling pagkakasala (GUILT) dahil na rin sa mga pagkakamali at kahinaan, kung kaya nakakalikha ng pakiramdam na di-karapat-dapat lumapit sa Panginoon.

Tama, tayo ay hindi karapat-dapat na pumasok sa presensya ng isang banal na Diyos. Pero nakatatanggap na tayo ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tayo ay napanumbalik na, sa ating relasyon sa Diyos bilang Kanyang mga anak.

b) Ang demonyo ay laging susubukin na kumbinsihin tayo tungkol sa pagiging di-karapat-dapat.

• Hindi natin dapat hayaan ang mga kasinungalingan ni Satanas na mapigilan tayo sa pakikipaglapít na nais ng Diyos na makuha natin.

c) Alalahanin na habang may pagnanais tayo na manalangin, malinaw na palatandaan ito na nag-uudyok ang Panginoon mismo para tayo ay maglaan ng oras sa Kanya.

• Ang Panginoon ay hindi magtatanim ng ganitong pagnanais sa ating puso para biguin lamang tayo. Hindi Niya tayo pangungunahan na hanapin ang isang bagay na imposible nating makamit.
• Kaya nga, kahit pa madama natin na hindi tayo karapat-dapat, tayo ay lalong dapat manalangin.


5. “Masyadong mahirap magdasal.”

a) Mahirap dahil tayo na rin ang nagpapahirap dito.

• Masyadong malaki ang inaasahan natin na magagawa natin, na naglalagay ng kabigatan.
• Tinitignan natin na modelo o dapat gayahin ang paraan at oras ng panalangin ng iba.

b) Simple lang naman talaga ang panalangin –ito ay ang pagpasok sa presensya ng isang nagmamahal na Diyos at hayaan Siya na mahalin tayo at hipuin ang ating buhay.

c) Ang mga pamamaraan at techniques ay makakatulong, kung may masusundan man ay nakakagabay ito, pero ang dapat sandalan ng ating panalangin ay ang personal na ugnayan natin sa Diyos, ang magawa ito sa ating personal na istilo o paraan.


C. ANO ANG DAPAT GAWIN?1. Gumawa ng pananagutan na manalangin sa isang itinakdang oras.

a) Magpasya kung kailan ang pinakamahusay na oras na mailalaan para sa Panginoon.

• Kailan ba ako pinaka-alerto o pinakahanda na makasalo ang Diyos?
• Ang oras na ilalaan sa panalangin ay hindi tira-tirang oras na lang.

b) Kung kakayanin, gawin ang takdang oras na ito ang iyong karaniwan o regular na pansariling oras ng panalangin sa bawat araw sa isang buong linggo.

• Kapag naging bahagi na ang pananalangin ng ating “nakasanayan” o “routine” ay napapadali na, na maging matapat tayo sa ganitong gawain sa araw-araw.
• Maging handa na iayon ang sarili kung kinakailangan dahil sa magkakaibang gawaing nakatakdang magampanan mo, sa bawat linggo.

c) Ipaglaban mo ang oras na ito ng pansariling panalangin.


2. Kung nagsisimula ka pa lamang, simulan mo sa maikling oras ng panalangin.

a) Sa ating covenant card nabanggit na hinihingi ang 15 minuto man lang.

• Kung para sa iyo ay mahaba pa ito, magsimula ka sa maikling oras na magaan sa iyo at kaya mong tuparin.
• Muli, hindi tayo naghahabol sa saktong haba ng oras, kundi ang mas mahalaga ay mapaunlad ang ating personal na pakikipag-relasyon sa Diyos – iyong haba ng oras ay nadadagdagan habang nagaganap ang pag-unlad na ganito.

b) Maglaan ng karagdagang oras sa paglago mo sa panalangin. Mapapansin mo na ang 15 minuto ay napaka-ikli lang pala.


3. Maghanap ng angkop na lugar kung saan hindi ka maaabala.

a) Halimbawa ni Jesus
Lucas 5:16
NGUNIT SI HESUS NAMAN AY PUMUNTA SA MGA ILANG NA LUGAR UPANG MANALANGIN.

Lucas 6:12
NANG PANAHONG IYON, UMAKYAT SI JESUS SA ISANG BUNDOK AT MAGDAMAG SIYANG NANALANGIN SA DIYOS.

Mateo 14:23b
MAG-ISA SIYANG UMAKYAT SA BUNDOK UPANG MANALANGIN. NAG-IISA SIYANG INABUTAN DOON NG GABI.

Marcos 1:35
MADALING-ARAW PA’Y BUMANGON NA SI JESUS AT NAGPUNTA SA ISANG LUGAR KUNG SAAN MAAARI SIYANG MANALANGING MAG-ISA.

b) Panuto ni Jesus

Mt 6:6a
NGUNIT KAPAG MANANALANGIN KA, PUMASOK KA SA IYONG SILID AT ISARA MO ANG PINTO.

c) Utang natin sa Diyos ang ating di-nahahating atensyon.


4. Manindigan na maging bukas sa inspirasyon ng Espiritu Santo.

a) Mga pamamaraan o techniques, tulad ng A.C.T.S. (Adoration – Contrition – Thanksgiving – Supplication), ay katanggap-tanggap, basta hindi tayo nakapako sa ganitong paraan.

b) Maging bukas sa pagkakaiba-iba ng panalangin ayon sa Espiritu Santo.

• matahimik kumpara sa mapaghayag
• iba-ibang pisikal na postura
• nagsasalita o nakikinig
• pananalangin sa tongues o naiibang wika na puspos ng Espiritu Santo

c) Ang layunin ay hindi “manalangin nang mahusay;”ang layunin ay pumasok sa isang pakikipagkaisa sa Diyos.


5. Harapin ang mga hadlang sa panalangin.

a) Mga alalahaning nakaka-abala sa atin

• Kilalanin na kayo ay nagtutungo sa presensya ng inyong mapagmahal na Ama, na Siyang may kakayahang magkaloob nang masagana ng anumang pangangailangan ninyo.
• Ipagsamo (INTERCEDE) ang lahat ng inyong alalahanin at ipagkatiwala ito sa mga kamay ng Diyos.

b) Labis na pag-aalala sa ganda o husay ng panalangin

• Hindi inaalala ng Diyos ang ating pamamaraan o ang pagiging mapagparangal sa ating mga panalangin, kundi sa ating pagnanais na makipagkaisa sa Kanya.
• Ang panalangin ay ang payak na katotohanan ng paglapit ng isang anak sa presensya ng kanyang Ama.
• Tutulungan tayo ng Espiritu Santo

Roma 8:26
GAYUNDIN NAMAN, TINUTULUNGAN TAYO NG ESPIRITU SA ATING KAHINAAN. HINDI TAYO MARUNONG MANALANGIN NANG WASTO, KAYA’T ANG ESPIRITU ANG DUMARAING PARA SA ATIN, SA PARAANG DI NATIN KAYANG SAMBITIN.

c) “Tagtuyot”

• Ang espiritwal na katuyuan o tagtuyot sa panalangin at kahit sa mismong kabuuan ng ating buhay-Kristiyano ay nangyayari. Normal ito at hindi dapat ikabahala.
• Minsan, ang tagtuyot na ganito ay nagmumula sa Diyos mismo. Tila gusto Niyang malaman kung ang ating katapatan at pananampalataya ba ay nagmumula sa kapanatagan at kasiyahang nararanasan natin sa pananalangin, o sa totoo ay ang pananatili ng Kanyang presensya.
• Kaya nararapat na tayo ay magpunyagi o magtuluy-tuloy lang sa ating panalangin, kahit sa panahon ng espiritwal na pagkatuyo. Ang panalangin ay ating pananagutan, higit sa isang nararamdamang karanasan.

d) Kahirapan sa pakikinig o madinig ang Panginoon

• Ang panalangin ay hindi lang pakikipag-usap sa Diyos, kundi pakikinig din sa Kanya. Tayo ay nakikinig sa katahimikan ng ating mga puso.
• Ang panalangin ay hindi lang paghingi ng anuman mula sa Diyos, kundi pagpapaubaya na hubugin ng Diyos ang ating puso at isipan.
• Madalas, ang kalikasan natin bilang tao ang nagpapadali na tayo ang magsalita, at nagpapahirap na makapakinig tayo. Kailangan na matutunan natin na parehong maisagawa ang mga ito.


D. BANAL NA KASULATAN AT PAGBASANG MAY INSPIRASYON


1. Bukod sa araw-araw na pansariling panalangin, tayo ay kailangang magbasa at magbulay-bulay ng Salita ng Diyos.

a) Ang Bibliya ang ating aklat ng karunungan upang makapamuhay tayo bilang mga Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo.

b) Ang Bibliya ay may kapangyarihang hatulan at baguhin ang ating buhay.

Hebreo 4:12-13
ANG SALITA NG DIYOS AY BUHÁY AT MABISA, MAS MATALAS KAYSA ALINMANG TABAK NA SA MAGKABILA’Y MAY TALIM. ITO’Y TUMATAGOS MAGING SA KAIBUTURAN NG KALULUWA AT ESPIRITU, NG MGA KASU-KASUAN AT BUTO, AT NAKAKAALAM NG MGA INIISIP AT BINABALAK NG TAO.
WALANG MAKAPAGTATAGO SA DIYOS; ANG LAHAT AY HAYAG AT LANTAD SA KANYANG PANINGIN, AT SA KANYA TAYO MANANAGOT.

c) Ang Bibliya ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon at kalakasan sa ating pagharap sa paghihirap ng buhay.

• Madalas, sa pagtagal, ang pagbabasa natin ng Bibliya ang gagabay sa mga babasahin na saktong nangungusap nang tuwiran at personal na naaayon sa ating pansariling sitwasyon.


2. Iminumungkahi na ipaloob natin ang pagbabasa ng Bibliya sa oras ng ating pansariling panalangin.

a) Ang pagbasa ng Bibliya at panalangin ay nauugnay sa isa’t isa.

b) Maaaring gumamit ng kasangkapan, mga magasin o ibang babasahin, na nagtuturo na makapanalangin na nakabatay sa Banal na Kasulatan.


3. Dapat pa rin na maglaan tayo ng oras minsan sa isang linggo upang mapag-aralan nang paunti-unti ang Bibliya.


4. Dapat tayong magbasa ng mga Kristiyanong aklat.Iminumungkahi na makapagbasa tayo ng isa man lamang na Kristiyanong aklat sa loob ng isang buwan.


E. PAGLALAGOM1. Ang kakulangan ng oras sa pansariling panalangin ay sumasalamin sa kakulangan ng katapatan sa Panginoon.


2. Sa pagbabalewala ng panalangin, aanihin natin ang kapalit sa anyo ng mahinang buhay-Kristiyano, na walang kapayapaan at walang patutunguhan.


3. Sa ating pananalangin at pagbabasa ng Bibliya, tayo ay kumakapit sa kapangyarihan ng Diyos.Gabay sa Participants: PANSARILING PAGNINILAY1. Naging tapat ba ako sa aking pananagutan (CFC covenant) na manalangin at magbasa ng Bibliya araw-araw?


2. Ihayag ang pagmamahal sa Panginoon at kagustuhang makilala Siyang lalo, sa pamamagitan ng panalangin at Kanyang Salita.

CFC Covenant Orientation Talk No. 1

CFC Covenant Orientation Talk No. 1 : OUR COVENANT IN CFC (with Tagalog Version)


ENGLISH VERSION

PARTICIPANT’S HANDOUT
1. A covenant is a solemn agreement between parties through which they commit themselves to certain relationship, tasks, obligations or ways of living.
* Covenant agreements do not just bind persons to something outside themselves. Rather, the parties are bound in a personal way, in a family-like relationship.
2. God wants to make a covenant with us and enter into a personal relationship with us.
* Lk 22:20 and Jn 6:56.
* The New Covenant is not merely a matter of obeying a set of laws, but of entering into a living relationship with Jesus.
3. Our response: Jn 13:34
4. The nature of our commitment.
* Love and serve God.
* Love and serve one another.
* Live our lives in true righteousness and holiness.
* Be a people the Lord can use as a body.
* Be light and leaven to the world.
5. When people put their lives in common (like us in CFC), some elements are necessary:
* Clearly spelled out commitments. Thus our covenant in CFC.
* An authority to govern the body and the common life.
* Taking responsibility for one another.
* A visible common life.
Personal reflection
1. How has God initiated a relationship with me? How have I responded?
2. How can CFC help me in living out my covenant with God and with His people?

FILIPINO VERSION

COVENANT ORIENTATION (CO) – Pagbabalik-tanaw sa Sinumpaang Tipanan
TALK 1: Ating Tipanan sa CFC (Our Covenant in CFC)
GABAY PARA SA PARTICIPANTS
A. BALANGKAS NG KATURUAN
1. Ang isang tipan ay isang taimtim na pakikipag-kasundo sa pagitan ng mga partido o grupo, upang kilalanin ang pananagutan ng bawat sarili sa mga tukoy na pakikipag-relasyon, tungkulin, obligasyon, o maging pamamaraan ng pamumuhay.
2. Nais ng Diyos na gumawa ng tipan na kasama tayo at pumasok sa isang personal na ugnayan o pakikipag-relasyon sa atin.
* Batayan: Lucas 22:20b at Juan 6:56-57
* Ang Bagong Tipan ay hindi usapin ng pagtalima sa isang grupo ng mga batas, kundi ng pagpasok sa isang buháy (alive, living) na pakikipag-relasyon (relationship) kay Jesus.
3. Ating Tugon – Juan 13:34 35
“Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo! Kung paano ko kayong inibig, gayundin naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo’y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.”
4. Kalikasan ng Ating Pananagutan
* Magmahal at maglingkod sa Diyos.
* Magmahal at maglingkod sa bawat isa.
* Mamuhay sa tunay na katarungan at kabanalan.
* Maging bayan o pamayanan na magsisilbing kasangkapan ng Diyos.
* Magsilbing liwanag at lebadura ng mundo.
5. Sa pagsang-ayon ng mga tao sa iisang karaniwan at tukoy na pamumuhay, kailangan:
* Malinaw na paglalahad ng mga pananagutan – kaya may nasusulat na tipanan ang CFC
* Isang tagapamahalang maykapangyarihan (an authority) upang manguna sa katawan o pamayanan, at magabayan ang mga pakikipag-relasyong binuo
* Pagsagawa ng responsibilidad para sa bawat isa, at sa ating karaniwang pamumuhay
* Isang karaniwang buhay na matutunghayan (visible)
B. PANSARILING PAGNINILAY
1. Paano nagpasimula ang Diyos ng pakikipag-relasyon sa akin? Paano na ako nakatugon?
2. Paano ako natutulungan ng CFC sa pagsasabuhay sa tipanang ito ng Diyos at ng bayan Niya?

Ang ENGLISH VERSION na narito ay natagpuan ko lamang po gamit ang Internet at iba pang dokumento na nakuha ko sa pagdalo sa teachings ng CFC sa Cavite. Itong FILIPINO VERSION naman ay ang resulta ng pagsasalin (translation) na ginawa ko, sa hangad kong mapag-aralan at mapagnilayan nang mabuti ang nilalaman ng bawat katuruan.
Kung nais po ninyo ng kopya ng Filipino / Tagalog version ng Expanded Outline ng Talk 1: Our Covenant in CFC, mag-email lang po kayo sa akin sa jayson@couplesforchrist.me tungkol dito

Wednesday, February 4, 2015

My Birthday Prayer

My Birthday Prayer

Dear Lord Jesus, 


I thank you for your blessings (time, treasures & talent)  and guidance not only for myself, also to my

family,  friends,  comrades in KJFC  and my fellow workers at Jollibee..

I am sorry for the times i forgot to praise you and thank you for giving your life to us...please forgive 

me for my sins that I only think of my selfishness and rudeness of my heart....

Please bless my mind, my heart and my soul that I may able to act and speak according to your will.

I pray for protection and guidance in my everyday journey...

I also pray for good health and happiness of my family and friends. 

Magandang Buhay! :) In Jesus name I pray.


Amen


Source: My Birthday Prayer
IRGUHAN NG MGA INFANTAHIN: My Birthday Prayer: Dear Lord Jesus,  I thank you for your blessings (time, treasures & talent)  and guidance not only for myself, also to my family,  ...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...