Thursday, August 29, 2013

CLP 5 2

CLP TALK 5 Mike Torres

CLP TALK 5Source: https://www.youtube.com/watch?v=k7v7bLl3hNw

CLP Talk 4: Repentance and Faith (Ermen Adanza)Source: https://www.youtube.com/watch?v=oyXzt7WA7fE

CFC CLP Talk 3 - What it means to be a Christian - Rod Villanueva


Source:https://www.youtube.com/watch?v=jwWZ7Ai62FA

CLP TALK #2 - Who is Jesus Christ (1 of 4)Source: https://www.youtube.com/watch?v=8eTjSrytEos

God's Love Story Part 1 of 2Source: https://www.youtube.com/watch?v=v-5AGn5yUa8

CFC CLP Orientation Part 3 of 4

CFC CLP Orientation Part 2 of 4

CFC CLP Orientation Part 1 of 4Source: http://youtu.be/hlzEP_uf364

The Leader
ACTRESS @ CELEBRETIES HOT PHOTOS
Young and Adult Sexual Reprouctive Health
Organic Farming

Friday, August 16, 2013

ANG TUNAY NA KRISTIYANONG PAMUMUHAY - ANG TULARAN NG ISANG KRISTIYANO - ANG MAGMAMAHAL SA DIYOS

5. Ang tularan ng isang Kristiyano - Ang Pagmamahal sa Diyos
6. Ang pagmamahal sa Kapwa
7. Ang Kristyanong Angkan
8. Ang buhay sa Espiritu Santo

Layunin: Upang mailabas at maipakita kung anu-ano ang mga tularan ng mga kalahok sa programa at turuan silang gamitin ang mga ito upang kanilang maabot ang pinakamataas na tularan ang magmahal sa panginoong Diyos.

Pinahabang Balangkas ng Paglalahad

I. Introduksiyon

A.   Sa mga nakaraan na mga panalilita, tinalakay natin ang mga sumusunod:

1.   Ang panukala o plano ng Panginoong Diyos para sa sangkatauhan at bawat isa sa atin;
2.   Ang pagka-sentro ng Panginoong Hesukristo sa kasaysayan ng kaligtasan;
3.   Ang ating papel ng ginampanan sa kasaysayan ng kaligtasan; at
4.   Ang paanyaya ng Panginoon na tayo ay Magsisi at maniwala sa Mabuting Balita.

B.   Ngayon sa pangalawang yugto ng ating programa sa Pamumuhay kristiyano, talakayin natin ang mga sumusunod:

1.   Kung papaano tayo matagumpay na namumuhay bilang isang kristiyano sa makabagong kamunduhang ito; at
2.   Kung papaano natin gagamitin ang panukala o plano ng Panginoon upang tayo ay makaranas ng Kanyang lakas at kapayapaan.


A.   Marami sa atin ang nagpapahayg ng pagmamahal sa   Panginoon sa iba't-ibang paraan. Katulad ng:
1.   Pagiging banal o relihiyoso
2.   Pagkakawang gawa
3.   Mga banal na gawaing gaya ng paglalakad ng paluhod sa Quiapo.
Ang lahat ng mga nasabi ay hindi masasamang isipan o gawain ngunit hindi rin ito sapat na paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos.

B.   Ang pagmamahal sa Diyos bilang isang tularan
1.    Mga hangaring nagbibigay ng direksyon sa ating mga kilos at plano sa buhay.
2.   Ang mga hangarin ding ito ang nagiging tularan natin na nagimpluwensiya at nagbibigay ng direksiyon sa ating buhay.
3.   Maaaring ibuhos natin ang ating buhay sa paghahabol ng ating mga mabubuting hangarin ngunit kung ang tularan natin ay hindi ang magmamahal sa Diyos, ito ay hindi magiging sapat na tularan.

C.   Naisin ng Panginoon na maging tularan natin ang magmahal sa Kanya.
Yan ang dahilan kung bakit ito ay ginawa niya isang kautusan,
(Marcos 12:28-30)

II. Ano ang ibig sabihin ng mga ito?

A.   Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso.
Ano ang ibig sabihin ng "Ibigin ng buong puso?" Upang masagot ito, kinakailangan nating maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo sa salitang "puso".
1.   Sa karamihan sa atin, ang puso ay may kinaalaman sa ating pakiramdam o imosyon.
2.   Sa bibliya, ang puso ay sentro ng ating katalinuhan at kapasiyahan.
Ang pinaka-sentro ng isang nilalang. Sama-sama dito ang kanyang katalinuhan, ang kanyang isipan, ang kanyang kalooban, at ang kanyang pakiramdam.
Kung pag-aralan natin ang dalawang pagkakaintindi sa salitang "puso" lalong tumpak na gamitin sa pagkakataong ito ang pagkakaintindi ng salitang puso sa bibliya pagkat ng ito ay ihayag ng Panginoon, hindi pagmamahal na ang batayan ay pakiramdam o imosyon ang kanyang ibig sabihin kundi pagmamahal na ang batayan ay isang pinag-isipang banal at tunay na pangako, isang kapasiyahang magmahal.
3.   Ang mahalin ang Diyos ng "buong puso" ay ang pagiging ganap na kanya at para sa kanya.
a.   Ito ay katulad ng ating panunumpa sa araw ng ating kasal.
b.   Ito ay isang banal na pangakong iuna siya sa lahat ng bagay. Isang disisyon o kapasiyahang ilagak siya sa una. Siya muna bago ang lahat. Maging tapat sa kanya. Ilagay ang Kanyang naisin sa ibabaw ng ating sariling mga naisin kahit ano pa man ang mangayari.

4.   Papaano natin mailalagay o malalagak ang Panginoon sa unahan ng ating buhay?
a.   Ito ay nangangailangan ng isang pinag-isipang disisyon na ilalagay siyang una sa lahat ng bagay.
Magdisisyon mahalin Siya ng higit sa lahat ng lawak ng ating buhay at gawin ang anumang naisin Niya para sa atin.
b.   Nangagailangan din ito ng isang disisyong sundin ang Panginoon (Juan 14:15)
c.   Nangangailangan din ng isang naising paunlarin ang isang ugnayang personal sa Panginoon.

Ÿ Isang ugnayang taimtim at buhay
Ÿ Ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagkakaroon ng personal na kaalaman tungkol sa Pnginoon na bunga ng ating ugnayan sa kanya bilang mga anak Niya.
Ÿ Kinakailangan dito ang pagtustos at pag-gugol ng panahon para sa Kanya.
Sa pamamagitan ng pagdarasal
Sa pamamagitan ng Pagbabasa ng Bibliya.

B. Ang ibigin ang Panginoong Diyos nang Buong Pag-iisip.

1.   Sa mga ebanghelyo, ang ibig sabihin ng pagmamahal o Pag-ibig ay taus-pusong paninilbihan o "Committed Serve". Ito ay isang bagay na ginagawa natin hindi isang pakiramdam o naisin lamang.

a.   Tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga Apostoles ng Hugasan ang paa ng isa't-isa.
b.   Sinabi rin niyang "Walang Pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan". (Juan 15:13)
Ang Ibigin ang Diyos nang buong pag-iisip ay ang paninilbihan sa Kanya sa pamamagitan ng paggamit ng ating isipan o ng paghahabilin ng ating isipan para sa kanyang mga layunin.

2.   Napakaraming bagay ang maaring maging bunga ng ating paggamit sa ating pag-iisip.
a.   Ito'y maaring maging instrumento ng paninira o ng panggigiba gaya ni Hitler.
b.   Ito naman ay magagamit din sa kabutihan, o sa ikabubuti, o sa ika-uunlad ng mundo at ng sangkatauhan.

3.   Papaano natin mamamahalin at masisilbihan ang Panginoong Diyos nang buong pag-iisip?
a.   Kinakailangang maging malinis at banal ang ating pag-iisip.
Ÿ Alisin ang lahat ng masasamang kaisipan (Mateo 5:28)                  Pakiki-apid sa isipan
Ÿ Alisin ang pag-iisip ng masama tungkol sa kapwa (Mateo                7:1)
Ÿ Mga paghihinala na nakasisira ng mga relasyon (Baka ganoon o baka ganito).
b.   Kinakailangang gamitin natin ang ating isipan ayon sa mga katotohanang tungkol sa Panginoong Diyos hindi ayon sa mga kamunduhan.
Ÿ Ang ating mga gawain at galaw ay kinakailangang nagpapatunay sa ating pagka-kristiyano at sa ating layunin para sa panghabambuhay na walang hanggan hindi para sa buhay natin dito lamang sa lupa.
Ÿ Ang ating mga disisyon at mga pinagpipilian ay kinakailangang sang-ayon sa mga salita ng Diyos na nasa Banal na Kasulatan.
Ÿ Alisin natin sa ating isipan ang pagkabalisa sapagkat alam natin na ang Panginoon ay patuloy na namamatnubay sa atin at alam niya ang ating mga kinakailangan.
c.   Punuin natin ang ating isipan ng mga bagay-bagay hinggil sa Panginoong Diyos.
Ÿ Kung papaano nating magagawang maging banak ang ating angkan hindi kung papaano sila payayamanin at mabibigyan ng mga bagay ng kamunduhan.
Ÿ Papaano natin mapasaya ang Diyos hindi kung papaano tayo makakagawa ng mga bagay na ikalulugod ng tao sa atin.
d.   Ipagtanggol at Pangalagaan ang ating mga isipan sa mga masasamang impluwensiya upang magamit ito ng ating Panginoon para sa kanyang mga layunin.
Ÿ Pag-ingatan at piliing mabuti ang mga programa sa radyo at telebisyon upang hindi malantad ang ating isipan sa mga bagay na salungat sa pamumuhay kristiyano.
Ÿ Punuin natin ang ating mga isipan ng mga tungkol sa Diyos.Magbasa lagi ng Bibliya at mga ibang kasulatan tungkol sa kristiyanidad upang ang ating isipan ay mahubog sa pagiging isang kristiyano.
e.   Laging masiglang gamitin ang ating isipan para sa mga layunin ng Diyos.
Ÿ Sa ating gawain, hanapbuhay, sa pamilya, sa ating mga kaibigan.
Ÿ Manilbihan tayo sa mga samahang kristiyano.

C. Ang ibigin ang Panginoong Diyos ng Buong Lakas.
Ang ibigin ang Panginoong Diyos ng buong lakas ay nagangahulugang binibigay natin sa kanya ang lahat. Ang ating buhay, pagkatao, salapi, oras, ari-arian, kagalingan atbp.

Mga paraan ng pagpapakita sa panginoon na siya ay iniibig ng buong lakas:
1.   Sa ating oras.
a.   Ano ba ang saloobin o tingin natin sa oras? Papaano natin ginagamit ito?
Ÿ Hindi tayo ang may-ari ng oras tayo lamang ang tagapamahala  nito.
Ÿ Ninanais ng Panginoon na tayo ay maging bukas sa ating oras. Magbigay tayo ng oras para sa paninilbihan sa kanya. Sa kanyang simbahan, sa kanyang mga anak.
Ÿ Suriin natin kung papaano natin ginagamit ang oras. Pinalilipas ba natin ito sa mga walang kabuluhang bagay?
Ÿ Magprisinta tayo na maninilbihan sa ano mang paraan ng parokya.

2.   Sa salapi (Not to be taken up with depressed as if speaker thinks so).
a.   Tayo ay mga tagapamahala lamang ng ating salapi. Yaon ay hindi sa atin. Siya ang nagbigay niyon sa atin. Mayroon tayong tungkuling pamahalaan ito ng mahusay at gamitin ito sa kabutihan hindi sa kasamaan.
b.   Sa papaanong paraan magagawa ito?
Ÿ Tithing (Mal. 3:7-10)
Ÿ Panglilimos (2 Cor. 8:1-4)

III. Si Hesukristo: Ang ating Modelo kung papaano iibigin ang Panginoong Diyos..

A.   Ang kanyang buong buhay ay inilaan Niya upang maisagawa at matupad ang Kanyang Misyon dito sa lupa.
"Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sakin, at ganapin ang ipinagagawa niya" (Juan 4:34).
B.   Siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan.
"Ama, wika niya, "Kung maari'y ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayun ma'y huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo". (Lukas 22:42).

C.   Lagi niyang inu-usisa ang kalooban ng kanyang Ama.
"Madaling araw pa'y bumangon na si Hesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin". (Marcos 1:35).

IV. Ang Hamon

Nayong nalalaman na natin ang lahat ng ito, nakahanda na ba tayong gawing pinakamataas na tularan ang Pag-ibig sa Panginoong Diyos. Nakahanda na ba tayong gawin ang lahat upang si Hesukristo ay maging modelo o tularan ng ating buhay?

Pang-umpisa ng Talakayan:

Ng mga nakaraang panahon, papaano ko naipakitang iniibig ko ng tunay ang Panginoong Diyos.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...